I jämförelse med övriga Mellanöstern, där andelen kristna har sjunkit dramatiskt under de senaste åren, har Israel ett stort mått av religionsfrihet och yttrandefrihet även för messianska judar, även om messianska judiska samhällen eller individer har trakasserats av ortodoxa och ultra-ortodoxa grupper.

Den israeliska självständighetsförklaringen, som lästes upp i maj 1948 av Israels förste premiärminister David Ben Gurion lyder:
”Israel kommer att säkerställa fullständig jämställdhet när det gäller sociala och politiska rättigheter till alla sina invånare, oavsett religion eller kön; landet garanterar religionsfrihet, samvete, språk, utbildning och kultur; det kommer att skydda de heliga platserna för alla religioner; och den kommer att vara trogen mot principerna i FN:s stadga.”

I mars 1992 antog Knesset en grundlag om mänsklig värdighet och frihet, som deklarerar Israel som en ”judisk och demokratisk” stat. Israels högsta domstol slog fast att grundläggande mänskliga rättigheter, som rätten till religionsfrihet, samvets- och yttrandefrihet – är skyddat i Israel, eftersom detta är en del av människans värdighet som människa.

Israel är en judisk stat med stora religiösa minoriteter. Omkring 75 procent är judar, 20 procent är araber som mestadels är muslimer men där det även finns en stor grupp kristna. Nästan 400 000 israeler saknar en religion eller utövar andra religioner än de som nämnts ovan.
Judiska organisationer i Israel avvisar Jesus-troende judar som en del av judendomen. Stötestenen är synen på Jesus som Messias och läran om treenigheten, som avfärdas som avgudadyrkan. Flera judiska organisationer i Israel menar att de bibliska profetior som den messianska judendomen åberopar (från exempelvis Jesaja 53) som bevis för Messias lidande och död, har tolkats felaktigt.

Missionsaktivitet i Israel är kontroversiellt, särskilt när den sker från messianska judiska grupper, som av vissa ses som förrädare. Det är tillåtet för alla att uttrycka en världsåskådning, inklusive religiösa övertygelser, även om de inte accepteras av majoriteten. Lagen förbjuder en person att försöka få någon annan att ändra sin religion genom materiella fördelar. Det är också förbjudet att övertala en minderårig att byta religion. Hittills har ingen åtalats eller dömts enligt dessa lagar.
Messianska judar ska vara berättigade till staten Israels återvändandelag om de kan göra anspråk på en judisk härkomst.