Shmita – ett sabbatsår för marken

I och med Rosh Hashana, det judiska nyåret vid ingången av år 5782 (september 2021), gick Israel in i ett sabbatsår då marken får vila. Precis som Torah uppmanar judarna att arbeta sex dagar och vila på den sjunde, beskrivs även att de ska arbeta med marken i sex år och låta den vila under det sjunde.

Ett markområde som har lämnats för att vila under Shmita. Foto: Commons wikimedia

Under sabbatsåret ska skulder efterskänkas, jordbruksmarker ligga vilande och privata markinnehav öppnas för allmänheten. Den sjuåriga cykeln har ett bibliskt ursprung och kallas Shnat Shmita. Ordet shmita kommer från det hebreiska verbet lishmot, som betyder att släppa taget. Uppmaningen att ge marken en paus och låta den vila kommer bland annat från 3 Moseboken 25: 4: ”Men under det sjunde året ska landet ha sabbatsvila, en sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte beskära din vingård.” Den första hänvisningen till Shmita finns i 2 Moseboken 23: 10–11: ”I sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året ska du låta den vila och ligga i träda, för att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering.”

En konkret verklighet

Eftersom lagarna om hur marken ska behandlas uteslutande gällde Israel, gavs de inte mycket uppmärksamhet under de århundraden som judar levde i förskingringen. I dagens Israel är Shmita en konkret verklighet både i den religiösa, ekonomiska och jordbrukande sfären. På senare tid har allt fler pekat på Shmita som ett sätt att ta itu med rovdrift, globala miljöproblem och orealistiska ekonomiska förväntningar på kontinuerlig tillväxt. Den israeliska trädplanteringsorganisationen Keren Kajemet avstår exempelvis från att plantera träd under Shmita. Organisationens medarbetare upprättar sina arbetsplaner i enlighet med de begränsningar som ett sabbatsår innebär. Under året 5782 fokuserar Keren Kajemet på andra viktiga områden som exempelvis vattenförsörjningen: konstbevattning, avsaltning av havsvatten och rening samt återanvändning av avloppsvatten. Fröinsamling för följande års sådd genomförs fortfarande och underhållsarbete i skogarna för att förhindra skador och skydda träd mot sjukdomar, skadedjur och bränder fortsätter som vanligt.